အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဥပေဒ ရွစ္ခ်က္

အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဥပေဒ ရွစ္ခ်က္
=======================
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တပ္မေတာ္မ်ားကို ဒီမိုကရက္တစ္ အရပ္ဘက္ အစိုးရက ေျပေျပလည္လည္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ေသခ်ာေစမယ့္ ဥပေဒသရွစ္ခ်က္ကို တင္ျပလိုပါတယ္။ 

တင္ျပပါ ဥပေဒသမ်ားဟာ စစ္ဘက္ ဒါမွမဟုတ္ ဒီမိုကရက္တစ္ အရပ္ဘက္ စသည္ျဖင့္ ဘက္တစ္ဖက္တည္းက လိုက္နာက်င့္သံုးလို႔ မရဘဲ တခ်ိဳ႕ကို စစ္ဘက္က လုိက္နာက်င့္သံုးရမွာ ျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ကို အရပ္ဘက္က လိုက္နာက်င့္သံုးရမွာ ျဖစ္ကာ တခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ အတူတကြ ပူးေပါင္းက်င့္သံုးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တပ္မေတာ္ေတြကို အရပ္ဘက္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရေတြက ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္လံုးရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘဲနဲ႔ မျဖစ္ႏုိင္သလို အရပ္ဘက္ ဒီမိုကရက္တစ္မ်ားရဲ႕ အရည္အခ်င္းကလည္း အင္မတန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။

ဥပေဒသ အမွတ္ (၁)
=============
အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ဘက္က လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို အရပ္ဘက္က ဆံုးျဖတ္ေပးတာ၊ စစ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို အရပ္ဘက္က တြက္ခ်က္ျပ႒ာန္းေပးတာ စသည္ျဖင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တပ္မေတာ္ကို တုိင္းျပည္အတြက္ အလြန္အဖိုးတန္ အသံုးဝင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္လည္းျပဳ အသံုးဝင္ေအာင္လည္း ပံုသြင္းေပးတဲ့ သေဘာတရား ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလို စစ္ဘက္က လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ႏိုင္ငံျခားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြ (ဥပမာ- နယ္ျခားဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြ) ကို အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ ဆိုတာ အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု အရည္အခ်င္းရွိ႐ံုနဲ႔ မရဘူးဆိုတာ ရွင္းျပဖို႔လိုမယ္ မထင္ပါဘူး။ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္ ျဖစ္ေစ၊ မထားသည္ျဖစ္ေစ အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ စစ္ေရးအျမင္ရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ေျပာစရာ မလိုေအာင္ ထင္ရွားလွပါတယ္။

အထက္ေအာက္ အမိန္႔ေပးစနစ္နဲ႔ အသားတက် ျဖစ္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္လို အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးဟာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးတာကို နာခံလုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အမိန္႔ေပးသူ အတြက္လည္း တာဝန္ႀကီးေလးမွာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေတြကို ခ်မွတ္ေပးရမယ့္ သမၼတ အပါအဝင္ အရပ္ဘက္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝတာနဲ႔အမွ် ႏိုင္ငံရဲ႕ ကာကြယ္ေရး စြမ္းရည္က အေျဖထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲသည္ ျပ႒ာန္းေပးခ်က္ေတြကိုလည္း တပ္မေတာ္က လိုက္နာဖို႔ မလြဲမေသြ လုိအပ္ပါတယ္။ 

လက္ရွိမွာ တပ္မေတာ္အတြက္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ကို တပ္မေတာ္သားတခ်ိဳ႕ ပါဝင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးတာ ေတြ႔ရၿပီး ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ အျငင္းပြားၾကတာမ်ိဳး မေတြ႔ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လက္ရွိအစိုးရက သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းေပးတာ၊ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပင္ဆင္တာမ်ိဳး မေတြ႔ရဘဲ ယခင္ကတည္းက က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔စစ္ မဟာဗ်ဴဟာကိုပဲ ဆက္လက္က်င့္သံုးေနတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒသ အမွတ္ (၂)
=============

တပ္မေတာ္ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ကို အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားေပးရမယ္ ဆိုတာက ဥပေဒသ အမွတ္ (၂) ျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္းစာသားကေတာ့ “Autonomous Military Professionalism” လုိ႔ ေရးထားတာပါ။
ဆိုလိုတာကေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ကိစၥအဝဝကို စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ တပ္မေတာ္ ကိုယ္တုိင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ့္မူကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနတာကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ 

ဒီလိုေျပာလိုက္ရင္ ဥပေဒသ အမွတ္တစ္နဲ႔က တစ္မ်ိဳးေျပာၿပီး ဥပေဒသ အမွတ္ႏွစ္က တစ္မ်ိဳး ေျပာျပန္တယ္လုိ႔ သာမန္အားျဖင့္ ထင္စရာ ရွိပါတယ္။ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္လံုးအေနနဲ႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ မူဝါဒနဲ႔ ေလွ်ာက္ရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းကို အရပ္ဘက္က သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရမယ္လို႔ ဥပေဒသ အမွတ္ (၁) က ဆိုထားတာ ျဖစ္ၿပီး အဲသည္ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ကိစၥအဝဝကို တပ္မေတာ္ဘာသာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ေပးရမယ္လို႔ ဥပေဒသ အမွတ္ (၂) က ဆိုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဥပမာေျပာရရင္ တပ္ေတြကို ဖြဲ႔စည္းတာ အဆင့္ေတြ သတ္မွတ္တာ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ သေဘာတရားေတြ ျပ႒ာန္းတာ တပ္မေတာ္သားမ်ားဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းေတြ သတ္မွတ္တာ ရာထူးအဆင့္ ခန္႔အပ္ေရး တိုးျမႇင့္ေရး ကိစၥရပ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ မ်ားမ်ားႀကီး ေပးထားရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အရပ္ဘက္က လံုးဝ ဝင္မစြက္ဖက္ရဘူးလို႔ မဆုိလုိပါဘူး။တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ တျခားတပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ခန္႔အပ္တာမ်ိဳးကို အရပ္ဘက္က မူဝါဒ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးလို႔ ရပါတယ္။ လံုးဝ ဝင္မစြက္ရဘူးလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘဲ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ မ်ားမ်ားႀကီး ေပးရမယ္ဆိုတာ သတိျပဳေစခ်င္တာပါ။ 

တပ္မေတာ္ေတြရဲ႕ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ ေက်ာ႐ိုးျဖစ္တဲ့ ဖခင္သဖြယ္စိတ္ထား (Fatherly Spirit)၊ တပ္မွဴးသဖြယ္စိတ္ထား (Commanderly Spirit)၊ ညီရင္းအစ္ကိုသဖြယ္ စိတ္ထား (Brotherly Spirit) စတဲ့ သံေယာဇဥ္ေတြ အမိန္႔နာခံမႈေတြ အသက္ေပး ခ်စ္ခင္မႈေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဆင့္တိုင္းကို အေသးစိတ္ အရပ္ဘက္က လိုက္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေပးေနမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ မူလတန္ဖိုးေတြ ယုတ္ေလ်ာ့ ပ်က္စီးႏိုင္တဲ့အတြက္ အခုလို လြတ္လပ္စြာ စီမံခြင့္ေတြ မ်ားမ်ားႀကီး ေပးထားဖို႔လိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀ (ခ) မွာ “တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္” လို႔ ျပ႒ာန္းထားၿပီး လက္ေတြ႔မွာလည္း အရပ္ဘက္က တပ္မေတာ္ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္မႈကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တာမ်ိဳး မေတြ႔ရပါဘူး။

ဥပေဒသ အမွတ္ (၃)
============

အရပ္ဘက္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို ျမႇင့္တင္ရမယ္ ဆိုတာက ဥပေဒသ အမွတ္သံုး ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် တန္ဖိုးရွိရွိ အသံုးဝင္ေစခ်င္တယ္ ဆိုရင္ တပ္မေတာ္က လိုက္နာက်င့္သံုးရမယ့္ မဟာဗ်ဴဟာကို အရပ္ဘက္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက ခ်မွတ္ေပးရမယ္ဆိုတာ ဥပေဒသ အမွတ္တစ္မွာ ေျပာထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒီလို တပ္မေတာ္ေလွ်ာက္ရမယ့္ လမ္းကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးမယ့္ အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက မိမိကိုယ္တုိင္လည္း အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေနဖို႔ လိုအပ္ၿပီး အနည္းဆံုးေတာ့ တပ္မေတာ္အေၾကာင္း အူမေခ်းခါးမက်န္ သိနားလည္တဲ့ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈ အကူအညီကိုလည္း မလြဲမေသြယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ဆိုသူေတြကလည္း သာမန္ကာလွ်ံကာ အေပၚယံသေဘာေလာက္ သိထား႐ံုနဲ႔ မလံုေလာက္ဘဲ မိမိတပ္မေတာ္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေတြ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ ရာထူးအဆင့္ေနရာ သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း အရည္အေသြး သေဘာတရားနဲ႔ ခံယူခ်က္ေတြ စာရြက္ေပၚက စြမ္းေဆာင္ရည္တင္ မဟုတ္ဘဲ ေျမျပင္ အမွန္တကယ္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈေတြ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတတ္တဲ့ အခက္အခဲနဲ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္အေပၚ ထားရွိတဲ့ အျမင္ေတြသာမကဘဲ ေန႔စဥ္ စားသံုးတဲ့ ရိကၡာေတြက အမွန္တကယ္ သင့္ေလ်ာ္ေလာက္ငမႈ ရွိမရွိ စစ္ဝတ္တန္ဆာနဲ႔ လက္နက္ခဲယမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈ ရွိမရွိ စတာေတြအထိ အေသးစိတ္ သိရွိေနေအာင္ ေလ့လာထားဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ၾကက္ခ်ည္ႀကိဳးနဲ႔ ဆင္ကို ခ်ည္လို႔မရသလို ဆင္ခ်ည္ႀကိဳးနဲ႔လည္း ၾကက္ကို ခ်ည္လို႔မရဘူးဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ဆုိသူေတြ ခ်မွတ္ေပးတဲ့ လမ္းစဥ္ဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေန သေဘာသဘာဝေတြနဲ႔ ကိုက္ညီဖို႔ လိုသလို မျဖစ္မေန က်င့္သံုးလိုက္နာရမယ့္ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္မယ္ ဆိုရင္လည္း အဲဒီမူဝါဒေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ တပ္မေတာ္ကို ပံုသြင္းေပးဖို႔ လုိအပ္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္မယ့္ အရပ္ဘက္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဝန္းရံထားတဲ့ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကိုလည္း ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ျဖစ္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ထားဖို႔ လုိအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္အဆင့္ ကြၽမ္းက်င္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဆိုတာရယ္၊ သူတို႔ရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာထိ ရွိသလဲ ဆိုတာရယ္ကေတာ့ စာေရးသူ ကုိယ္တုိင္လည္း အေျဖသိခ်င္ေနတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေမးခြန္းရဲ႕အေျဖက ဟင့္အင္းဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီကို ရွင္သန္ႀကီးထြားေအာင္ ေရေလာင္းေပါင္းသင္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ၾကမယ့္ ယေန႔ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အဲဒီတာဝန္ကို မေမ့မေလ်ာ့ ထမ္းေဆာင္ေပးၾကပါလို႔ ပန္ၾကားလိုပါတယ္။

ဥပေဒသ အမွတ္ (၄)
=============

ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲရာမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ပိုင္းျခားထားပါ ဆိုတာကေတာ့ ဥပေဒသအမွတ္ (၄) ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ တပ္မေတာ္ေတြရဲ႕ မူလတာဝန္ဟာ တိုင္းျပည္ကို ျပည္ပရန္က ကာကြယ္ေပးဖို႔ အဓိကျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရး တာဝန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ကို တာဝန္ေပး ထမ္းေဆာင္ေစေလ့ မရွိပါဘူး။ 

အမိန္႔နာခံၿပီး အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေယာက်္ားဘသားမ်ားသာ အလ်င္အျမန္ ဝင္ေရာက္ကူညီေပးမွ အဆင္ေျပမယ့္ ေရႀကီးတာ၊ ငလ်င္လႈပ္တာလို သဘာဝေဘးကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကလြဲၿပီး တပ္မေတာ္ကို ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးတာဝန္ ေပးအပ္မယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ အာဏာပိုင္ရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာသာ တရား႐ံုးအမိန္႔နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ အရပ္ဘက္လံုၿခံဳေရး အကူအညီေပးျခင္း (Aid to Civil Power) ဆိုတာမ်ိဳးကိုေတာင္ ေသခ်ာေလ့က်င့္ၿပီးမွ အရပ္ဘက္ အာဏာပိုင္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း အတိအက် ေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလိုအကူအညီမ်ိဳး ဆိုတာကလည္း မလႊဲမေရွာင္သာမွသာ ယူသင့္တဲ့အရာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အားကို အလြယ္တကူ ယူသံုးေနမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုလည္း ထိပါးေစႏိုင္တာမို႔လို႔ အခုလို ကန္႔သတ္ထားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ပြားတဲ့ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ အခ်ိဳ႕မွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အကူအညီကို အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ အသံုးခ်ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ဥပေဒသ အမွတ္ (၅)
============

တပ္မေတာ္ဆိုတာ ဒီမုိကေရစီကုိပဲ ဝန္းရံရမယ္ ဆိုတာက ဥပေဒသ အမွတ္ (၅) ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႔ကို သစၥာခံတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီအရ တက္လာတဲ့ အစိုးရရဲ႕ အာေဘာ္အတိုင္း အလုပ္လုပ္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း တပ္မေတာ္ဟာ ပါတီစြဲ မထားဘဲ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ကိုမွ ၾသဇာခံတာမ်ိဳး ဘက္လိုက္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ တပ္မေတာ္က ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္း ကိုယ္ေလွ်ာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို ကူညီပံ့ပိုးတာကို ေျပာလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွလည္း တပ္မေတာ္ဟာ ခိုင္မာတဲ့ သမာသမတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး အေရာင္အေသြးကင္းကင္း ရပ္တည္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒသ အမွတ္ (၆)
============

ဥပေဒသ အမွတ္ (၅) မွာ ပါတဲ့အတိုင္း တက္လာတဲ့အစိုးရရဲ႕ အာေဘာ္အတိုင္း အလုပ္လုပ္တယ္ ဆိုေပမယ့္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ကလည္း အနီးကပ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနရမယ္လို႔ ဆိုလုိပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရရဲ႕ အာေဘာ္အတိုင္း အလုပ္လုပ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ တစ္ခုတည္းကို တာဝန္ခံေန႐ံုနဲ႔ မၿပီးဘဲ လႊတ္ေတာ္ကလည္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႔စည္းထားေလ့ ရွိၿပီး တပ္မေတာ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ထိန္းမတ္ေပးဖို႔အတြက္ သာမက တပ္မေတာ္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ အတြက္ပါ အၿမဲတမ္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး လိုအပ္ရင္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေခၚယူၾကားနာတာမ်ိဳးေတြ လုပ္ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းေပးတာေတြ လုပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ 

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၅ (ခ) နဲ႔ ၁၄၇ (ခ) တို႔မွာ “ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို လည္းေကာင္း ေလ့လာတင္ျပေစရန္ အေၾကာင္းေပၚေပါက္ပါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ဟာ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာ္မတီကို တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ကာလသတ္မွတ္၍ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ တပ္မေတာ္သား မဟုတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း လိုအပ္ပါက ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္” လို႔ ျပ႒ာန္းထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဥပေဒသ အမွွတ္ (၇)
============

တပ္မေတာ္ကလည္း အမိန္႔နာခံဖို႔ အသင့္ရွိေနရမွာ ျဖစ္ၿပီး အမိန္႔မနာခံသူကုိလည္း အစိုးရက အေရးယူဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဥပေဒသ အမွတ္ (၇) က ဆိုပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာ နဂိုကတည္းက မတူညီတဲ့ သေဘာသဘာဝ ရွိတဲ့အတြက္ အယူအဆေတြလည္း ကြဲလြဲတတ္ပါတယ္။ 

ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာျပရရင္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ စစ္ပြဲကာလအတြင္းက စစ္ေရးေအာင္ျမင္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မက္အာသာနဲ႔ အေမရိကန္သမၼတ ထ႐ူးမင္းတို႔ဟာ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ထိ ဗံုးႀကဲမလား မႀကဲဘူးလား ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူသိရွင္ၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မက္အာသာက လုပ္ခ်င္တာကို သမၼတက သေဘာမတူပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မက္အာသာကို သမၼတက ရာထူးကေန အနားေပးခဲ့ပါတယ္။ 

အေမရိကန္လို ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီးမွာေတာင္ စစ္ဆင္ေရး သေဘာတရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတို႔ သေဘာထား ကြဲလြဲခဲ့တဲ့ ထင္ရွားတဲ့သာဓက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔ဟာ သေဘာအယူအဆ ထပ္တူထပ္မွ် ရွိေနတယ္လို႔ အစိုးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦး မၾကာေသးမီက ေျပာၾကားခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဥပေဒသ အမွတ္ (၈)
============

တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေပးရမယ္ ဆိုတာက ဥပေဒသ အမွတ္ (၈) ျဖစ္ပါ တယ္။ 

တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လိုအပ္တဲ့ ဥပမာ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အႀကံဉာဏ္နဲ႔ မူဝါဒေရးရာ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ိဳးေတြ တပ္မေတာ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ စတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို အရပ္ဘက္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေပးရမယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အစိုးရကို ဟိုဟာလုပ္သင့္တယ္ ဒီဟာလုပ္သင့္တယ္ စတဲ့ ေဝဖန္အႀကံေပးမႈမ်ိဳးကို လူသိရွင္ၾကား မလုပ္မိဖို႔ေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ သတိျပဳ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

==========================================

အခုတင္ျပခဲ့တာေတြကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကို ညင္ညင္သာသာ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ကူးေျပာင္းတဲ့ေနရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒသ ရွစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီသင္ခန္းစာကို ပို႔ခ်ခဲ့တဲ့ Professor Nigel Gould-Davies ဟာ ေအာက္စ္ဖို႔တကၠသိုလ္မွာ ကထိက၊ ဂြၽန္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္မွာ ပါေမာကၡနဲ႔ အျခားတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ အဂၤလန္ႏိုင္ငံက အဆင့္ျမင့္ သံတမန္တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ International Center of Excellence မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္ကေန ဇြန္လ ၁၁ ရက္အထိ Comparative Transitions to Democracy ဘာသာရပ္ကို ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ပါေမာကၡရဲ႕ ပို႔ခ်ခ်က္ေတြကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္လည္မြမ္းမံ ေရးသားထားပါတယ္။

ဗုိလ္ေကာင္း

( Credit - The Voice )
အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဥပေဒ ရွစ္ခ်က္
=======================
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တပ္မေတာ္မ်ားကို ဒီမိုကရက္တစ္ အရပ္ဘက္ အစိုးရက ေျပေျပလည္လည္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ေသခ်ာေစမယ့္ ဥပေဒသရွစ္ခ်က္ကို တင္ျပလိုပါတယ္။
တင္ျပပါ ဥပေဒသမ်ားဟာ စစ္ဘက္ ဒါမွမဟုတ္ ဒီမိုကရက္တစ္ အရပ္ဘက္ စသည္ျဖင့္ ဘက္တစ္ဖက္တည္းက လိုက္နာက်င့္သံုးလို႔ မရဘဲ တခ်ိဳ႕ကို စစ္ဘက္က လုိက္နာက်င့္သံုးရမွာ ျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ကို အရပ္ဘက္က လိုက္နာက်င့္သံုးရမွာ ျဖစ္ကာ တခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ အတူတကြ ပူးေပါင္းက်င့္သံုးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တပ္မေတာ္ေတြကို အရပ္ဘက္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရေတြက ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္လံုးရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘဲနဲ႔ မျဖစ္ႏုိင္သလို အရပ္ဘက္ ဒီမိုကရက္တစ္မ်ားရဲ႕ အရည္အခ်င္းကလည္း အင္မတန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

Because of Green (စိမ္းေနျခင္းေၾကာင္႔သာ)


Because of Green (စိမ္းေနျခင္းေၾကာင္႔သာ)
=============================
နာမည္ေက်ာ္ ဒရမ္မာစီးရီး ကားတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ Love Story In Harvard ဇာတ္ကားထဲ ဇာတ္ဝင္ခန္းတစ္ခုကိုမ်က္စိထဲျပန္ျမင္ေနရတယ္ ။ ဟားဗက္ဥပေဒေက်ာင္းရဲ့ တရားရံုးပံုစံငယ္တစ္ခုမွာ
အျပင္မွာျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ အမွဳ ေတြကို အုပ္စု ၂ စုခြဲၿပီး တရားလိုဘက္ ၊ တရားခံ ဘက္ ေရွ့ေနလိုက္ၾကရင္း ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေတြေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ေနတာပါ ။ လူမည္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က
စူပါမားကတ္မွာေစ်းဝယ္ ရင္း ပစၥည္းခိုးတယ္လို႔ စြတ္စြဲခံရတဲ႔အတြက္ ရွာေဖြျခင္းခံရပါတယ္ ။ အဲဒီအတြက္ အရွက္ရၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မွဳ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ပါတယ္ ။

0 comments:

Post a Comment

ဆက္သြယ္ေရး သည္ ္အသက္ေသြးေၾကာ


၁၉၈၄ခုႏွစ္Iတပ္မ(၇၇)နည္းဗ်ဴဟာ
စခန္းထိုင္တဲ့ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေက်းသီးျမိဳ့ေျမာက္ဘက္ဝမ္ဝရြာ
ေက်ာ္ျပီးပိန္းဆိုင္ေခ်ာင္းျဖတ္တာ
န့ဲ့မန္လွ်ိဳမန္ေနာင္မိုင္းလာဂြင္လို့ေခၚတဲ့တန့္ယန္းမိုင္းေကာင္ေတာင္ဖက္
အစပ္နယ္ေျမကုိုေရာက္ပါတယ္။

SSAစိုင္းလိတ္(ကုလား)ရဲ့မန္ပန္းရြာၾကီးရိွတဲ့နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းေျမွာက္ရမခတပ္ေတြနဲဲ့
ေတာင္ပိုင္းတပ္မ(၇၇)တပ္္ေတြရဲ့နယ္စပ္္ျဖစ္လို့
ဗကပSSAတို့အခိုင္အမာစခန္းပုန္းေတြနဲ့ခိုလံွဳရာနယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္။တပ္မ(၇၇)တပ္
္ေတြလည္းအျမဲမဝင္ဘဲအလစ္အငိုက္
္ဝင္လိုက္ထြက္လိုက္လုပ္တာမ်ားပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

အေမ့ေပ်ာက္ခံတို႕ ၏ႏွလံုးသား

Htet Sweoo's photo.
ေဟ့ ဟို ဖို႕ ၾကက္ျခင္းက ဘာျဖစ္ေနတာလဲ စက္ႏိႈးေတာ့ေလကြာ
ဟို---ဟိုဗိုလ္ၾကီး
ဟာဒီေကာင္ Commander လုပ္ေနပီးေၾကာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႕ေျပာ ဘာလို႕ မထြက္ႏုိင္တာလဲ
တိုက္ယာဥ္မွဴး တပ္ၾကပ္လွေမာင္ ျငင္းမရပီမို႕----
ဟိုဗိုလ္ၾကီး ---ဘေခြး မေရာက္ေသးလို႕
ေတာက္ေခြးမသား မူးေနျပန္ပီထင္တယ္ လိုက္ရွာစမ္း------------ငါ့ဆီေခၚလာခဲ့

0 comments:

Post a Comment

စစ္သားနဲ႔ အမိန္႔ေပး အမိန္႔နာခံမႈ

စစ္သား လုိ႔ေျပာလုိက္ရင္ အမိန္႔ဆုိတာနဲ႕တြဲျမင္ မိတတ္တယ္။ အမိန္႕လုိ႔ေျပာလုိက္ရင္ ေရဗူး ေပါက္တာ မလုိခ်င္ဘူး ေရပါတာပဲ လုိခ်င္တယ္ ဆုိတာပါေျပာႀကေတာ့တယ္။ အရပ္သားေတြက
နား မလည္တာ မေျပာနဲ႕ေတာ့ စစ္သားရင့္မႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ အဆင့္ေလာက္ေတာင္ စာဖတ္အား နည္းသူဆုိရင္ အမိန္႔သာ ေပးေနမွာ အမိန္႔ အေႀကာင္းေကာင္း ေကာင္းသိႀကပုံမေပၚဘူး။

0 comments:

Post a Comment

မိခင္တုိ႕ဧ။္ႏွလုံးသား

Khin Mg Thant's photo.
(၁၉၈၅လာက္က ကရင္ျပည္နယ္စစ္ဆင္ေရး၀င္ေနတုံးေပါ့
က်ေနာ့တပ္က ရဲေဘာ္ေလးတေယာက္ တုိက္ပြဲျဖစ္ရင္းလူစုကြဲသြားတယ္
ႏွစ္ရက္ေလာက္မွာ ျပန္ေရာက္လာတယ္
အမုိႀကီးတေယာက္ကျပန္လာပုိ႕တာ
အဲသည္ အမုိးႀကီးသားက ေကအင္ယူထဲမွာတဲ့
အဲသည္အျဖစ္ေလးကုိခံစားၿပီး၁၉၉၆ တပ္စုမႈးသင္တန္းတက္ေတာ့ ၀တ္ထုေလးတပုဒ္ေရးမိတယ္
အခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျမာ္လင့္ခ်က္ေတြ ကရင္ျပည္နယ္မွာသန္းလာေလေတာ့
အမုိးႀကီးကုိသတိရတယ္
တစုံတရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္လုိျဖစ္ျငား က်ေနာ္ျမင္ခဲ့ရတံ မိခင္တုိ႕ရဲ႕ႏွလုံးသားကုိ တစြန္းတစျပလုိက္ပါရေစ)

အခန္း(၁)

အေ၀းမွေတာေခြးအူသံသဲ့သဲ့ၾကားရသည္၊လေရာင္ေအာက္တြင္ေတာင္ယာတဲကေလးကုိျပတ္ျပတ္ထင္ထင္ျမင္ေနရၿပီ၊သည္တဲအတြင္းမွာက်ေနာ္တုိ႕အလုိရွိသူတဦးရွိေနသည္၊သူ႕အမည္က ေထာလွ၊ ေကအင္ယူနယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဖဒုိေထာလွျဖစ္သည္၊က်န္ခဲ့သည့္ႏွစ့္္ၤရက္က က်ေနာ့တပ္စုႏွင့္ဆက္ေၾကးေကာက္ထြက္လာေသာ ေထာလွတုိ႕အဖြဲ႕ ထိေတြ႕တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္၊ ေထာလွတုိ႕အဖြဲ႕မွ လူလက္နက္မ်ား က်ေနာ္တုိ႕သိမ္းပုိက္ရမိခဲ့သည္၊ေထာလွကုိယ္တုိင္လည္း ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရၿပီးလက္နက္မဲ့ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္၊

0 comments:

Post a Comment

လူကိုေၿပာင္းႏိုင္ေပမဲ့ Principle ကိုမေၿပာင္းႏိုင္

Lay Lwin's photo.
အပိုင္း (၂၁)

လူကိုေၿပာင္းႏိုင္ေပမဲ့ Principle ကိုမေၿပာင္းႏိုင္။

က်ေနာ္ ကြန္ၿမဴနစ္မဟုတ္သလို ဆိုရွယ္လစ္လည္းမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံေရးသမားလည္းမ ဟုတ္ပါ။ သို႔ေပတဲ့ - ဟိုးအရင္ကေန၊ အခုထိ ေလွ်ာ့ဆင္းမသြားတဲ့ ဆင္းရဲနိမ့္က် လူ တန္းစားေတြမ်ားၿပားလာတာကို ၿမင္ရတိုင္း စိတ္မသက္သာခံစားရပါတယ္။ ဒါက လည္း -ေတာမွာေမြးခဲ့တဲ့ေတာသားတေယာက္မို႔ၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ထားပါေတာ့။

0 comments:

Post a Comment

ယူတတ္သူ(ေဇယ်သူ)

ပညာေရးတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေပးေသာသူဘက္ကိုသာ ၾကည့္တတ္ၿပီး ယူေသာသူဘက္သို႔ ၾကည့္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ယေန႔ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ေပးသူကို သာမက ယူသူ (ေက်ာင္းသား၊ သင္ယူလိုစိတ္၊ ပညာေရးယဥ္ေက်းမႈ စသည္) ကိုပါ ေျပာင္းလဲရန္ လိုသည္။

0 comments:

Post a Comment

ဆီအိုးႀကီးဘယ္မွာလည္း(ဤေဆာင္းပါးသည္ ေရွ႕အပတ္ The messenger ဂ်ာနယ္တြင္ ပါဝင္မည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကိဳတင္ဖတ္ရွႈႏိုင္ရန္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္)                                                              ဆီအိုးႀကီးဘယ္မွာလည္း


 ကၽြန္ေတာ္ၿမိတ္ ကိုေရာက္ေတာ့ ေလယာဥ္ကြင္းမွာ မိုးေတြရြာေနသည္။ သြားသည့္ကိစၥက သတၱဳက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သတၱဳက႑ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သီးျခားေဆာင္းပါးေရးသားေဖာ္ျပပါဦးမည္။ ၿမိတ္သေဘၤာဆိပ္ကိုေရာက္ေတာ့ ကမ္းနားလမ္းမွာ ခန္႔ညားထည္ဝါေသာ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးတစ္ခု ေတြ႔သည္။

0 comments:

Post a Comment

အမည္သညာေခၚစရာကား ''မုန္း'


ဆရာတကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္၏ ဝတၴဳ ေခါင္းစဥ္ကို ယူသံုးလိုက္မိသည္။ ခြင့္လႊတ္ရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ တျခားစီျဖစ္လိမ့္မည္။ ဆရာ့ ဝတၴဳထဲကလို ဆြတ္ပ်ံ႕ၾကည္ႏူးလြမ္းေမာဖြယ္ရာမ်ား မပါ၊ ေၾကကြဲစရာမ်ားသာ ဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိၿခိမ့္မည္။

0 comments:

Post a Comment

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ဆုိတာ ...ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္လုိ႔ဆုိလုိက္တာနဲ႔ လူေတြေျပးျမင္တာက ရုပ္ျမင္သံၾကားေတြမွာ တုိင္းရင္းသား၀တ္စုံေတြ၀တ္ျပီးကေနတဲ့ အစုိးရရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႔ ေပၚလစီတစ္ခုပါထင္တတ္ ၾကတယ။္ ျမန္မာျပည္မျငိမ္းခ်မ္းတာဟာတကယ္ေတာ့ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ရဲ႔႕ အဓိပၸါယ္ အႏွစ္သာရကုိ မသိရွိမလုိက္နာမေလ့က်င့္ၾကလုိ႔ပါပဲ ။

0 comments:

Post a Comment

ျငိမ္းခ်မ္းေရး အလွမ္းေ၀းၾကျပီလား ….?

၁.၁၀.၂၀၁၄ ရက္ေန ့တြင္ ….
အမွတ္ ( ၁၁ ) ေျချမန္တပ္မ လက္ေအာက္ခံ …
ေရွ ့တန္းအမွတ္ ( ၂၁၄ ) ေျချမန္တပ္ရင္းမွ …
တပ္အခ်ိန္းအေျပာင္း ျပဳလုပ္ရန္ လာေရာက္ေသာ ….
တပ္ခြဲတစ္ခြဲ အင္အား ၅၀ ခန္ ့အား ….
 ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ....
တာဖာေဆာင္တံတား အနီးတြင္ ….
SSA (SSPP/SSA) ( ၀မ္ဟိုင္း အဖြဲ ့) မွ အင္အား ၂၀၀ ခန္ ့က …
ေစာင့္ဆိုင္း ျခံဳခို တိုက္ခိုက္ ခဲ့သည္ ….

တိုက္ခိုက္မွဳေၾကာင့္ …
ရတ ခမရ (၂၁၄) မွ တပ္ခြဲမွဴး ….
ဗိုလ္ၾကီး ေအာင္ကိုဦး (စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၅၀) ႏွင့္ …
စစ္သည္ ၄ဦး က်ဆံုး သြားခဲ့သည္ …..

သို ့ျဖစ္သည့္အတြက္ …
နယ္ေျမတြင္းရွိ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ …
တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေသာ နယ္ေျမအား ရွင္းလင္းခဲ့ျပီး ….
တာဖာေဆာင္တံတားရွိ ၀မ္ဟိုင္းတပ္စခန္းအား …
၃.၁၀.၂၀၁၄ ရက္ေန ့နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲခန္ ့တြင္ …
တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္ ….

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဟုဆိုေနေသာ္လည္း …
အလွမ္းေ၀းေနရသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကာင့္ …
ဤ ေဆာင္းပါးကို ကြ်န္ေတာ္ေရးပါသည္ …

ညီေလး ေအာင္ကိုဦး ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ ….. ။  ။

======================================

ျငိမ္းခ်မ္းေရး အလွမ္းေ၀းၾကျပီလား ….?
=========================

ယေန ့ျမန္မာ့ ျပည္တြင္းစစ္ ....
တာရွည္ေနရေသာ အေၾကာင္း ( ၄ ) ခ်က္ရွိသည္ …

၁။ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့မ်ား မ်ားျပားလြန္းျခင္း 
၂။ ျပည္ပ စြက္ဖက္ေထာက္ခံမွဳ 
၃။ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမွဳ ႏွင့္ မညီမွ်မွဳ 
၄။ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမ်ား ဟူ ၍ ျဖစ္သည္ ။ 

၁။ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့မ်ားျပားလြန္းျခင္း 
=======================
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားကို ႏွစ္မ်ိဳး ခြဲျခားနိူင္သည္ …
အစိုးရဖက္ျခမ္းတြင္ ....
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ႏွင့္ ျပည္သူ ့စစ္အဖြဲ ့မ်ား ပါ၀င္ျပီး…
အျခားတစ္ဖက္တြင္ ...
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ အဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ …
လက္ရွိ စစ္ျဖစ္ေနေသာ အဖြဲ ့မ်ား ရွိသည္ …

ရွမ္းျပည္နယ္ တစ္ခုတည္းအတြင္း ၌ပင္ …
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့ ေပါင္း ၄၀ နီးပါးခန္ ့ရွိသည္ …
အဖြဲ ့တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုတို ့၏ ....
လိုလားခ်က္ ၊ အယူအဆမ်ား မတူညီၾက ....

တစ္ခါ ထိုအဖြဲ ့တစ္ဖြဲ ့ခ်င္း အတြင္း ၌ပင္ …
တပ္မေတာ္ ကဲ ့သို ့ ေအာက္ေျခတပ္မ်ားကို …
နိူင္နင္းစြာ ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္နိူင္ျခင္း မရွိ …
ဗဟိုက ေပးေသာ အမိန္ ့ကို ေအာက္မွ …
နာခံခ်င္မွ နာခံသည္ …..
( ထို ျပသနာကို တိုက္ဂါး ျဖစ္စဥ္တြင္ ...
အထင္အရွားေတြ ့နိူင္သည္ …. )

လိုလားခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေနျပီး ….
တစ္ဖြဲ ့ႏွင့္တစ္ဖြဲ ့ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား …
ဆန္ ့က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနေသာ ကိစၥမ်ိဳးလည္း ရွိသည္ …
( ဥပမာ - ၀က ရွမ္းျပည္မွ ခြဲထြက္ျပီး ....
သီးျခား ျပည္နယ္ေတာင္းေသာ ကိစၥ )

ထိုကိစၥသည္ ….
တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ နိူင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳကို …
ၾကီးစြာ အေႏွာက္အယွက္ေပးသည္ …

၂ ။ ျပည္ပ စြက္ဖက္ေထာက္ခံမွဳ 
====================
ျမန္မာျပည္သည္ …
တရုတ္၊ အိႏိၵယ ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၊ ယိုးဒယား ၊ေလာ နိူင္ငံမ်ားႏွင့္ …
နယ္နိမိတ္ ထိစပ္သည္ ….
၎ နိူင္ငံမ်ား အနက္မွ …
တရုတ္ ႏွင့္ ယိုးဒယား နိူင္ငံတို ့သည္ …
ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားအား …
အၾကီးအက်ယ္ ေထာက္ပံ ့ေပးခဲ့ေသာ နိူင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္ …

အေနာက္အုပ္စု၏ …
နိူင္ငံေရး အရ အားေပးေထာက္ခံမွဳကိုလည္း …
ျပည္တြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့တစ္ခ်ိဳ ့မွ ရရွိထားသည္ …

ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ျပည္ပနိူင္ငံတစ္ခုခုက ….
စြက္ဖက္ေထာက္ခံေနသေရြ ့ …
စစ္ ဘယ္ေတာ့မွ အဆံုးသတ္သည္ မရွိ ….

၃။ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမွဳ ႏွင့္ မညီမွ်မွဳ 
======================

အဓိကအားျဖင့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားက ...
ပိုျပီး လူမ်ိဳးေရးခြဲသည္ ….
အတိတ္သမိုင္း၏ မညီမွ်မွဳ တစ္ခ်ိဳ ့ေၾကာင့္လည္း ...
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္ …

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေတြ ့ရေသာ ...
အခ်ိဳ ့တိုင္းရင္းသားတို ့ေတာင္ …
အေတာ္ အစြန္းေရာက္သည္ကို ေတြ ့ရလွ်င္ …
ေတာထဲ ေတာင္ထဲမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား …
မည္မွ် လူမ်ိဳးေရး အမုန္းတရားစိတ္ ရုိက္သြင္းခံရနိူင္မည္ကို …
ခန္ ့မွန္း ခ်င့္တြက္နိူင္သည္ …

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ …
ဖက္ဒရယ္ နိူင္ငံေရးစနစ္ကို အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးကာ….
တိုင္းရင္းသားတို ့၏ ....
စစ္မွန္ သဘာ၀က်ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို …
လိုက္ေလ်ာလိုက္ဖို ့ အခ်ိန္တန္ျပီ ….

ဒီအခ်က္ မေက်လည္သေရြ ့ …
ဘယ္ေတာ့မွ ျငိမ္းခ်မ္းမွဳ မရနိူင္ ….

၄။ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမ်ား 
==============
အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားသည္ ….
၎တို ့၏ ေဒသအလိုက္ တပ္မွဴးမ်ားအား ….
လံုး၀ ခ်ဳပ္ထိန္းနိူင္စြမ္း မရွိ ….

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ….
ထိုတပ္မွဴး အမ်ားအျပားသည္ …
မူးယစ္ေဆး၀ါး ၊ လက္နက္ေမွာင္ခို အပါအ၀င္ …
အျခား ဥပေဒမဲ ့လုပ္ငန္း အမ်ားအျပားမွ …
အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေနသည္ ….

၎တို ့အေနျဖင့္ …
ယခု လက္ရွိအေျခအေနကိုသာ လိုလားသည္ …
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူျပီးေနာက္ …
ေျပာင္းလဲသြားမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို မလိုလား …
ထိုအခါ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို …
ရသေလာက္ ကန္ ့လန္ ့တိုက္ၾကသည္ ….

ထိုအခ်က္သည္လည္း …
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္ ့ၾကာေနရေသာ ....
အေၾကာင္းမ်ားထဲတြင္ တစ္ခ်က္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္ …..

သံုးသပ္ခ်က္ 
=========
တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သည္ ….
ျဖစ္လာဖို ့ အေတာ္ခက္ခဲေနသည့္ ...
အရိပ္အေယာင္မ်ားေတြ ့ရသည္ …

ထို ့အတြက္ နည္းလမ္းက တစ္ခုသာရွိသည္ …
သေဘာတူညီခ်က္ မရေသာ အဖြဲ ့မ်ားကို ထားခဲ့ျပီး …
လက္ရွိ အစိုးရ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေသာ အဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ …
တရား၀င္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျပီး …
နိူင္ငံေရး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္သာ ျဖစ္သည္ ….

မည္သို ့ပင္ျဖစ္ေစ …
ျပည္နယ္မ်ားအား ….
အာဏာႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္ ့ခြဲ ခြင္ ့ကိုေတာ့ …
ေပးကို ေပးရမည္ ျဖစ္သည္ …
မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ ခြဲေ၀ေပးမလဲကိုသာ ....
ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညိွနိူင္းရမည္ …

ညိွနိူင္း သေဘာတူညီမွဳမ်ားကို …
လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးရမည္ …

ထို အဆင့္အထိေရာက္ရန္ …
အစိုးရ တစ္ဆက္ႏွစ္ဆက္ေလာက္ …
ၾကာခ်င္လဲ ၾကာနိူင္သည္ ….

ျပည္နယ္တစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခု အခြင့္အေရးသည္ …
တန္းတူျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္ …
သို ့ျဖစ္သည့္ အတြက္ …
အဓိက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ၾကီး ေလးငါးဖြဲ ့ႏွင့္ …..
နိူင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရလွ်င္ …
က်န္ျပည္နယ္မ်ားလဲ ထိုသေဘာတူညီခ်က္ပါ …
အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိမည္သာ ျဖစ္သည္ …

အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား ….
အဆင့္ဆင့္ ညိွနိူင္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း …
သေဘာမတူညီေသာ အဖြဲ ့မ်ားမွ …
တိုက္ကြက္ေဖာ္ ကဖ်က္ကယက္ လုပ္ၾကမည္မွာ …
ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္သည္ …

၎တို ့၏ လုပ္ရပ္မ်ားအား …
တပ္မေတာ္မွ ရင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ ဟန္ ့တားထားရမည္ …

မည္သို ့မွ အခ်ိဳေပးမရ အခ်ဥ္ေပးမရ အဖြဲ ့မ်ားအား …
တပ္မေတာ္မွ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မွဳန္းျပစ္ရမည္ …

( အမွန္ကေတာ့ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ …
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ ေသာင္းေျခာက္ေထာင္အား …
တစ္ညီတစ္ညႊတ္တည္းျဖစ္ေအာင္ …
မည္သို ့မွ ညိွနိူင္း ၍ ရနိူင္မည္ မဟုတ္သည္ကို …
နဂိုတည္းက ရိပ္စားမိဟန္တူသည္ …

ထိုေၾကာင့္လည္း …
အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ နာမည္အပ်က္ခံကာ …
အျခားက႑မ်ားထက္ …
တပ္မေတာ္ကို ဦးစားေပး တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း …
ျဖစ္ဟန္ ရွိသည္ … )

အဓိက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ၾကီး ေလးငါးဖြဲ ့ႏွင့္ …..
နိူင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိျပီးလွ်င္ …
ျပည္နယ္ အားလံုးတြင္ …
ထိုသေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း …
အာဏာႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ခြဲေ၀မွဳမ်ားကို …
လႊတ္ေတာ္မွ အေျခခံဥပေဒတြင္ ...
ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းေပးရမည္ …

လက္မခံေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားအားလံုးကို …
ျပည္နယ္တြင္းရွိ လက္ခံေသာ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ …
တပ္မေတာ္ တို ့ပူးေပါင္းျပီး …
အျမစ္ျပတ္ ေခ်မွဳန္းျပစ္ရမည္ ျဖစ္သည္ … 

သို ့မွသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိနိူင္ေတာ့မည္ ...
အျခား နည္းလမ္းကား မရွိေတာ့ေလျပီ ....  ။  ။

( ရဲမိုး )

( Photo - ဗိုလ္ၾကီး ေအာင္ကိုဦး ၊ DSA ( 50 ) Intake ၊ က်ဆံုး )

( Photo - ဗိုလ္ၾကီး ေအာင္ကိုဦး ၊ DSA ( 50 ) Intake ၊ က်ဆံုး )

၁.၁၀.၂၀၁၄ ရက္ေန ့တြင္ ….
အမွတ္ ( ၁၁ ) ေျချမန္တပ္မ လက္ေအာက္ခံ …
ေရွ ့တန္းအမွတ္ ( ၂၁၄ ) ေျချမန္တပ္ရင္းမွ …
တပ္အခ်ိန္းအေျပာင္း ျပဳလုပ္ရန္ လာေရာက္ေသာ ….
တပ္ခြဲတစ္ခြဲ အင္အား ၅၀ ခန္ ့အား ….
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ....
တာဖာေဆာင္တံတား အနီးတြင္ ….
SSA (SSPP/SSA) ( ၀မ္ဟိုင္း အဖြဲ ့) မွ အင္အား ၂၀၀ ခန္ ့က …
ေစာင့္ဆိုင္း ျခံဳခို တိုက္ခိုက္ ခဲ့သည္ ….

0 comments:

Post a Comment

တည္ေဆာက္ရမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္

ဒီမုိကေရစီဆုိတာ လုိတရမီးခြက္တစ္ခုမဟုတ္သလုိ အိပ္မက္မက္ေနရုံနဲ႕ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္မွာမဟုတ္ေၾကာင္းသိေစလုိတဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ေရးထားတဲ႕ က်ေနာ္႕ေဆာင္းပါးကုိ 7Day သတင္းစာမွာ ျပီးခဲ႕တဲ႕လ ၂၉ ရက္ေန႕ကေဖာ္ျပခဲ႕ပါတယ္။

တည္ေဆာက္ရမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ (7Day Dialy)
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မွားယြင္းတဲ႕ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေအာက္မွာ ေနထုိင္ခဲ႕ရတဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ေတြမွာ အေတြးအေခၚစံႏွူန္းေတြနဲ႕ အမူအက်င့္ပုိင္းမွာ အေတာ္ေလးနိမ္႕ပါးေနတယ္။အခု ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ တည္ေဆာက္မယ္ ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကတယ္။ဒါေပမဲ႕ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အေတြးအေခၚစံႏွူန္းေတြနဲ႕ အမူအက်င့္ေတြ မ ေျပာင္းလဲဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မယ္ လုိ႕ မိတ္ေဆြ ယုံၾကည္ပါသလား။ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မယုံၾကည္ဘူးလုိ႕ အခုိင္အမာေျပာခ်င္တယ္။အမ်ားစုက ဒီမုိကေရစီကုိ လုိတရ မီးခြက္တစ္ခြက္လုိ႕ အထင္မွားေနၾကတယ္။တကယ္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုပါပဲ။ႏုိင္ငံေရးစနစ္ဆုိတာဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဟာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရင္း အေတြးအေခၚနဲ႕အမူအက်င့္ေတြကုိပါ တည္ေဆာက္ဖုိ႕ လုိအပ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ သိျမင္ နားလည္ဖုိ႕အခ်ိန္ေရာက္ေနပါျပီ။ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဟာ အိမ္မက္ မက္ေနရုံနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ေရွ႕ကုိ ေရာက္မလာႏုိင္ပါဘူး။

ဒါေပမဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးၾကီးမားမားထားဖုိ႕လုိအပ္သလုိ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ႕ အိမ္မက္ေတြကုိ မက္ရဲ ရပါမယ္။မျဖစ္ႏုိ္င္ဘူးဆုိတဲ႕အေတြးကို ဖယ္ထုတ္ထားလုိက္ၾကရေအာင္။စင္ကာပူႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရကာစမွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံသားေတြက လမ္းေပၚမွာ ႏြားေတြေက်ာင္းတဲ႕ အ က်င့္ကုိ မဖ်ာက္ႏုိင္ ၾကေသးဘူး။အထပ္ျမင့္တုိက္ေတြမွာ ဝက္ေတြေမြးခဲ႕ၾကတယ္။လက္ရွိမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ႏုိင္ငံဟာ အဲ႕ဒီေလာက္ အေျခမေနဆုိးမေနပါဘူး။ဒါေပမဲ႕ ညစ္ေပ ေနတဲ႕လမ္းမေတြနဲ႕ ကြမ္းတံေတြးေတြေပက်ံေနတဲ႕ အေဆာက္အဦးနံရံေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ နိမ္႕က်ေနတဲ႕ အမူအက်င့္ေတြကုိျပသေနတယ္။မီးနီးတဲ႕အခ်ိန္မွာ ကားျဖတ္ေမာင္းသူေတြနဲ႕ လူကူးမ်ဥ္းက်ားကေန လမ္းကူးေလ့မရွိတဲ႕ အမူအက်င့္ေတြက သိပ္ကုိဆုိးဝါးတယ္။စည္းကမ္းေတြပ်က္ေနတယ္ဆုိတာ ထင္ ရွားပါတယ္။အခြက့္ထူးခံလူတန္းစားေတြက စည္းကမ္းကုိ ဂုဏ္။ ေငြ အရွိန္အဝါသုံးျပီး ခ်ိဳးေဖာက္ေနၾကသလုိ အေျခခံလူတန္းစားေတြမွာလည္း အ ေတြးအေခၚစံႏွူန္းေတြ နိမ္႕က်ေနတယ္။ဒါဟာ ႏုိင္ ငံအတြက္ေတာ့ သိပ္ကို ၾကီးမားတဲ႕ျပႆနာတစ္ရပ္ပါပဲ။အေတြးအေခၚစံႏွူန္းနိမ္႕က်လာျခင္းနဲ႕အတူ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွူ မ်ားျပားေနျခင္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အင္မတန္စုိးရိမ္စရာ ေကာင္းေနသလုိ အလ်င္အျမန္ျပဳျပင္ဖုိ႕ အေရးတၾကီးလုိအပ္ေနတဲ႕အရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးစနစ္သစ္ကုိ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ေတြးေခၚမွူစံႏွူန္းနဲ႕အမူအက်င့္ေတြကုိ ေျပာင္းလဲမပစ္ႏုိင္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဟာ ျခစားျပီးေဆြးေျမ႕ေနတဲ႕သစ္တုိင္ ေတြနဲဲ႕ အိမ္တစ္လုံးကုိ ေဆာက္ေနသလုိပါပဲ။ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ ျခစားျပီးေဆြးေျမ႕ေနတဲ႕ သစ္တုိင္ေတြနဲ႕ တည္ေဆာက္ဖုိ႕ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း အေတြးအေခၚနဲ႕အမူအက်င့္ေလးေတြ ေျပာင္းလဲၾကရေအာင္ဗ်ာ။ပထမဆုံးေအာက္က ေမးခြန္းေလးေတြကုိ ေျဖၾကည့္ၾကရေအာင္..

ေမးခြန္း (၁)

သင္ဟာ ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ေယာက္ဆုိပါေတာ့။ အရွိန္ျပင္းစြာ ေမာင္းႏွင္လာတဲ႕ ဇိမ္ခံကားတစ္စင္းကုိ ယာဥ္စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မွူနဲ႕ ရပ္ခုိင္းတဲ႕အခါ ကားအတြင္း က ေန ေငြစကၠဴတစ္ထပ္ကုိ ေပးဖုိ႕ ဟန္ျပင္ လာတဲ႕အခါ.........

သင္ ဘာလုပ္မလဲ.....

ေမးခြန္း (၂)

သန္႕ရွင္းျပီး လူသူရွင္းေနတဲ႕ လမ္းမထက္မွာ သင္ လမ္းေလ်ာက္ေနတဲ႕အခုိက္ လက္ထဲက အမွူိက္ကုိ ပစ္မိလုိက္တဲ႕အခါ.....

သင္ ဘာလုပ္မလဲ.....

ေမးခြန္း (၃)

စာေမးပြဲခန္းထဲမွာ စာ မရလုိ႕ စိတ္ညစ္ေနတဲ႕အခ်ိန္ ေဘးက သူငယ္ခ်င္းဆီက အ ေျဖလႊာကုိ ကူးယူဖုိ႕ အကူအညီေတာင္းလုိက္တဲ႕ အတြက္ သူငယ္ခ်င္းက သင့္ဆီ အ ေျဖလႊာကုိ အသာေလးလွမ္း ေပးလုိက္တဲ႕အခါ....

သင္ ဘာလုပ္မလဲ.....

ေမးခြန္း (၄)

ဌာနတစ္ခုကုိ အလုပ္ကိစၥနဲ႕ ေရာက္သြားတဲ႕အခါ ဝန္ထမ္းက အခ်ိန္ျမန္ျမန္ ျပီးခ်င္ ရင္ ေငြေပးရမယ္ ။ ပုံမွန္အတုိင္းဆုိရင္ အခ်ိန္ၾကာလိမ္႕မယ္ လုိ႕ သင့္ကုိ ေျပာတဲ႕အခါ

သင္ ဘာလုပ္မလဲ....

ေမးခြန္း (၅)

သင့္ မိဘ က ရာထုူးဂုဏ္ ရွိန္ ၾကီးမားတဲ႕သူတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ သင္႕မိဘက ေငြေၾကးအင္မတန္ ခ်မ္းသာသူတစ္ေယာက္ ဆုိပါေတာ့။အခမ္းအနားတစ္ခုကုိ တက္တဲ႕အခါ လုံျခံဳေရးဂိတ္မွာ အစစ္ခံဖုိ႕ လုံျခံဳေရးက ေျပာတဲ႕အခါ....

သင္ ဘာလုပ္မလဲ....

အထက္ပါေမးခြန္း ငါးခုကုိ လူၾကားေကာင္းေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ လူ အထင္ ၾကီးေအာင္ မဟုတ္ဘဲ ရုိးရုိးသားသားနဲ႕ စိတ္ထဲက ေျဖၾကည့္ၾကရေအာင္ ဗ်ာ။ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အ ေျဖဟာ လက္ေတြ႕နဲ႕ ထပ္တူက်တဲ႕အ ေျဖျဖစ္သင့္ပါတယ္။မိတ္ေဆြဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေတာ့ လိမ္ညာေလ့ရွိမယ္ ကြ်န္ေတာ္မထင္ပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ ဒီေမးခြန္းေတြကုိ စိတ္ထဲကေန ရုိးရုိးသားေျဖၾကည့္ပါ။ျပီးရင္ ျပဳျပင္ဖုိ႕လုိအပ္ေနတာေတြကုိ ခံစားမိေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။ဒီေမးခြန္းေတြက အႏၵိယ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ တစ္ခုကုိ ၾကည့္ရင္းက စဥ္းစားမိတဲ႕ ေမးခြန္းေတြပါ။ဒီေန႕တုိင္းျပည္မွာအေရးၾကီးေနတဲ႕ ေမးခြန္းက"ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ဘာလုပ္ၾကမလဲ" ဆုိတဲ႕ ေမးခြန္းပါပဲ။

ေမးခြန္းေတြရဲ႕အေျဖမွန္ကုိ မိတ္ေဆြသိပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ က်င့္သုံး မသုံးဆုိတာကို လည္း မိတ္ေဆြကုိယ္တုိင္ ပဲ အသိဆုံးျဖစ္မွာပါ။ေမးခြန္းေတြရဲ႕ အ အ ေျဖဟာ မိတ္ဆြရဲ႕အဆင့္အတန္း ။ မိတ္ေဆြရဲ႕ တန္ဖုိးကုိ ေဖာ္ျပေနမွာပါ။

ေမးခြန္း(၁)မွာဆုိရင္ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုဟာ လာဘ္ထုိးလာတဲ႕အခါ လာဘ္အေပၚမွာ သာယာျပီး စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မွူကုိ လ်စ္လ်ဴရွူေပးတတ္ၾကတယ္။တျခားဝန္ထမ္းေတြလည္း ဒီလုိလုပ္ေနတာပဲဆုိတဲ႕ အေတြးမ်ိဳးေတြးတတ္ၾကတယ္။အဲဒီအမ်ားစုထဲမွာ သင္ မပါဘူးဆုိရင္ ဒါဟာ သိပ္ကုိ ဂုဏ္ယူစရာ ေကာင္းေနပါျပီ။ပါေနခဲ႕ရင္ ေတာ့ ျပဳျပင္ ႏုိင္ဖုိ႕ ၾကိဳးစားရမွာပါ။ေမးခြန္း (၂)(၃)(၄)(၅) ရဲ႕ အေျဖမွန္ေတြကုိ လည္း မိတ္ေဆြသိျပီးသားပါ။လုပ္သင့္တာကုိ လက္ေတြ႕မွာ တကယ္လုပ္ဖုိ႕ပဲလုိအပ္တာပါ။

ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဘက္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ေနတာကုိခ်ည္း အားကုိးေနမဲ႕အစား လူထုဘက္ကလည္း အမူအက်င့္ေတြေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ဖုိ႕လုိပါမယ္။အက်င့္ေဟာင္းပုိင္ရွင္ေတြလည္း အခုအခ်ိန္မွာ ေျပာင္းလဲဖုိ႕အခ်ိန္ အလုံအေလာက္ ႐ရွိခဲ႕ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ႕စိတ္ပဲ ရွိဖုိ႕လုိအပ္ေတာ့ပါေတာ့တယ္။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံကုိ အိပ္မက္မက္ေနမဲ႕အစား ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕အမူအက်င့္ေတြကုိ ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္လုိက္ၾကပါစုိ႕ဗ်ာ..
တည္ေဆာက္ရမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ (7Day Dialy)

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မွားယြင္းတဲ႕ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေအာက္မွာ ေနထုိင္ခဲ႕ရတဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ေတြမွာ အေတြးအေခၚစံႏွူန္းေတြနဲ႕ အမူအက်င့္ပုိင္းမွာ အေတာ္ေလးနိမ္႕ပါးေနတယ္။အခု ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ တည္ေဆာက္မယ္ ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကတယ္။ဒါေပမဲ႕ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အေတြးအေခၚစံႏွူန္းေတြနဲ႕ အမူအက်င့္ေတြ မ ေျပာင္းလဲဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မယ္ လုိ႕ မိတ္ေဆြ ယုံၾကည္ပါသလား။ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မယုံၾကည္ဘူးလုိ႕ အခုိင္အမာေျပာခ်င္တယ္။အမ်ားစုက ဒီမုိကေရစီကုိ လုိတရ မီးခြက္တစ္ခြက္လုိ႕ အထင္မွားေနၾကတယ္။တကယ္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုပါပဲ။ႏုိင္ငံေရးစနစ္ဆုိတာဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဟာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရင္း အေတြးအေခၚနဲ႕အမူအက်င့္ေတြကုိပါ တည္ေဆာက္ဖုိ႕ လုိအပ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ သိျမင္ နားလည္ဖုိ႕အခ်ိန္ေရာက္ေနပါျပီ။ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဟာ အိမ္မက္ မက္ေနရုံနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ေရွ႕ကုိ ေရာက္မလာႏုိင္ပါဘူး။

0 comments:

Post a Comment

ေဟာင္ေကာင္ ဆႏၵျပပဲြ ဘယ္မွာလမ္းဆုံးမလဲ


" ေဟာင္ေကာင္ ဆႏၵျပပဲြ ဘယ္မွာလမ္းဆုံးမလဲ"
ေဟာင္ေကာင္ ဆႏၵျပပဲြေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စဥ္းစားမိတာ ႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။
ပထမတစ္ခုကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ဆီက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြေတြနဲ႔ပတ္သက္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

ကၽြန္ေတာ္နဲ့ ကြန္ျပူတာ (၄)၊


DSTA တတိယနွစ္
လွဴဒါန္းျခင္းဆိုတာ မျဖစ္မေနတာဝန္တရပ္မဟုတ္ဘဲ ေကာင္းျမတ္တဲ့ေစတနာေျကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ကာယကံေျမာက္ေကာင္းမႈလို့ နားလယ္ထားတယ္။ မလုပ္ေပးလည္းရတယ္တဲ့ သေဘာ။ ေစတနာျပဒါန္းခ်က္ေျကာင့္ လုပ္ေပးတဲ့ သေဘာ။

0 comments:

Post a Comment

Followers